👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2019 🌎 Hodnotenie stavu jednotlivých druhov vtákov 🐦na Slovensku sa vyskytuje 223 druhov v…

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2019 🌎
Hodnotenie stavu jednotlivých druhov vtákov
🐦na Slovensku sa vyskytuje 223 druhov vtákov, ktoré sú predmetom monitorovania v rámci ochrany ich biotopov s cieľom ich prežitia a reprodukcie podľa čl. 12 smernice o vtákoch, z čoho pre 81 z nich sa vyhlasujú CHVÚ (Chránené vtáčie územie)
🐦z hľadiska stavu jednotlivých druhov vtákov vychádzajú v nevyhovujúcom stave predovšetkým druhy viazané na agrárnu krajinu – napr. drop fúzatý (Otis tarda), krakľa belasá (Coracias garrulus) alebo brehár čiernochvostý (Limosa limosa)
🐦pomerne veľa druhov v nevyhovujúcom stave je taktiež v skupine viazanej na mokraďné biotopy – napr. brehuľa hnedá (Riparia riparia), čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus), alebo hus divá (Anser anse)
🐦v nevyhovujúcom stave boli vyhodnotené taktiež hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) a tetrov hôlniak (Tetrao tetrix), ktorých priaznivý stav je silne previazaný na vhodný spôsob obhospodarovania lesov a iných horských biotopov
❗️priemerná mortalita vtákov, vrátane ohrozených druhov, na elektrických vedeniach v krajine je stále vysoká (50 – 100 000 jedincov ročne), napriek systematickej dlhoročnej aktivite v súčinnosti so subjektmi prevádzkujúcimi elektrické zariadenia

✅Oblasť ochrany vtáctva je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 15. Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.
Viac informácií nájdete na priloženom linku https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10665.pdf

autor správy a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *