Dezinterpretáciu rozhodnutia Ústavného súdu podrobnejšie rozoberá aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v tomto s…

Dezinterpretáciu rozhodnutia Ústavného súdu podrobnejšie rozoberá aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v tomto statuse.

K tomuto hoaxu sa vyjadrila už aj Verejná ochrankyňa práv, ktorá podávala podnet na Ústavný súd:

https://www.facebook.com/verejnaochrankynaprav/posts/4920784348014812

STANOVISKO ÚVZ SR K NÁLEZU ÚSTAVNÉHO SÚDU A ŠÍRIACIM SA DEZINFORMÁCIÁM

Posledný deň uplynulého roka zverejnil Ústavný súd SR nález sp. zn. PL. ÚS 4/2021. V týchto dňoch sa spustila masívna dezinformačná kampaň, ktorá tento nález hrubo dezinterpretuje.

⚠️ Je klamstvom, že Ústavný súd SR označil za protiústavný zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý určuje hygienikom kompetencie a že označil za protiústavné opatrenia prijímané ÚVZ SR (rúška, respirátory, COVID pasy a pod.).
Za v nesúlade s ústavou boli označené iba špecifické časti zákona.

O ČOM VLASTNE ÚSTAVNÝ SÚD ROZHODOL?

1️⃣ Súd rozhodol, že ustanovenie § 4 ods. 1 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je protiústavné.

➡ Obsahom tohto ustanovenia bolo, že počas krízovej situácie (napr. počas prebiehajúcej pandémie nebezpečného ochorenia) je možné nariaďovať aj ďalšie opatrenia, než sú tie explicitne vymenované vo zvyšnej časti zákona.

➡ Zjednodušene povedané, Ústavný súd SR vyhodnotil toto ustanovenie ako príliš neurčité a nejasne formulované a z tohto dôvodu ustanovenie rozhodnutím zrušil.

2️⃣ Súd označil za protiústavné aj ustanovenie § 48 ods. 4 písm. aa).

➡ Toto ustanovenie umožňovalo ÚVZ SR nariaďovať aj „ďalšie nevyhnutné opatrenia na ochranu verejného zdravia“.

➡ Aj v tomto prípade súd ustanovenie zrušil, pretože bolo v porovnaní s inými časťami zákona neurčité a slabo vymedzené.

3️⃣ Ústavný súd ďalej vyslovil protiústavnosť ustanovení § 12 ods. 2 písm. f), § 48 ods. 4 písm. n) a u) a tiež § 51 ods. 1 písm. d).

➡ Súd konštatoval, že izolácia mimo domova – napríklad v štátnom karanténnom zariadení – je protiústavný zásah do osobnej slobody.

➡ Ústavný súd považoval pojem “karanténa”, ktorý figuroval v uvedených ustanoveniach, za nejasný a záruky ochrany osobnej slobody za nepostačujúce.

➡ Zverejnením rozhodnutia Ústavného súdu mohlo dôjsť k stavu, že by viac nebolo možné nariaďovať karanténu po príchode zo zahraničia. K tomu však nedošlo, pretože dňa 14.12.2021 prijal parlament novelu č. 533/2021 Z. z. ktorou bol pojem “karanténa” a pojem “izolácia” nanovo zadefinovaný.

➡ Platí, že na základe prijatej novely zákona je naďalej možné nariaďovať karanténu po vstupe na územie SR alebo po kontakte s pozitívnym, a to izoláciou v domácom prostredí.

ZVEREJNENIE NÁLEZU V ZBIERKE ZÁKONOV A INFORMOVANIE VEREJNOSTI

Dňom, kedy sa nález Ústavného súdu vyhlási v Zbierke zákonov SR, strácajú účinnosť všetky vykonávacie predpisy, ktoré sa viažu na protiústavné ustanovenia. Prečo o tom nebola verejnosť obšírne informovaná na prelome rokov?

Jednoducho preto, lebo predpisy, o ktoré sa vo vyhláškach opiera ÚVZ SR, účinnosť nestratili. Novelou zákona č. 533/2021 bol upresnený termín karanténa a platné vyhlášky ÚVZ SR neodkazovali na iné zrušené ustanovenia.

REKAPITULÁCIA A PLATNÝ SÚČASNÝ STAV:

✔ ÚVZ SR môže ďalej vydávať vyhlášky a nariaďovať všetky opatrenia, na ktoré má v zákone jasné zmocnenie.

✔ Vyhlášky ako také sú vydávané v súlade s ústavou, pričom Ústavný súd SR už začiatkom decembra 2021 dospel k záveru, že ”ústava neustanovuje explicitne, že vyhlášky alebo takéto všeobecne záväzné právne predpisy sa majú vyhlasovať v zbierke zákonov.“ Môžu byť zverejňované aj vo Vestníku vlády SR.

✔ Vyhlášky ÚVZ platia a s nimi platia aj všetky súčasné opatrenia – čiže aj obmedzenia prevádzok a hromadných podujatí, OTP/OP režim, povinné rúška a respirátory. ÚVZ SR môže naďalej nariaďovať karanténu pri príchode zo zahraničia a po kontakte s pozitívnym.

✔ Ústavný súd kladie na ochranu verejného zdravia osobitný dôraz. Vyplýva to aj z úvodu predmetného rozhodnutia sp. zn. PL. ÚS 4/2021, v ktorom uvádza: „Nebezpečné prenosné ochorenia ohrozujú zdravie populácie ako celku. Pri nebezpečných prenosných ochoreniach ide o život a zdravie ohrozujúci stav, ktorý je schopný zanechať vážne trvalé následky na jednotlivcoch či skupinách ľudí, nekontrolovateľne sa šíriť v populácií. Je v súlade s pozitívnym záväzkom štátu vyplývajúcim z čl. 40 ústavy chrániť z pozície štátu pred týmto stavom celú spoločnosť. Zdravie a jeho ochrana je na jednej strane vecou každého jednotlivca, na druhej strane však verejné zdravie je vecou spoločnosti týkajúcou sa každého jej člena. Niet preto pochýb o potrebe a prospešnosti zákonom upravovať opatrenia a ukladať povinnosti na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení.“

NA DEZINFORMÁCIE OHĽADOM NÁLEZU ÚS SR UŽ UPOZORNILI:

📣 Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá je priamo autorkou podania na základe ktorého ÚS dospel k predmetnému nálezu: https://www.facebook.com/verejnaochrankynaprav/posts/4920784348014812

📣 Ministerstvo zdravotníctva SR: https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/posts/232222285748084

📣 Hoaxy a podvody – Polícia SR: https://www.facebook.com/hoaxPZ/posts/1121379515356581

📣 Právnička a poslanecká asistentka Slávka Henčeková: https://www.facebook.com/slavka.hencekova/posts/10227358792817618

📣 Televízna redaktorka Martina Töröková: https://www.instagram.com/stories/highlights/17899002155372644

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky on Facebook Zdroj Read More

Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *