VČERA DOSTALA ZELENÚ KOMPLEXNÁ REFORMA ZDRAVOTNÍCTVA 🏥🧑‍⚕️ Historický míľnik sa udial včera v zdravotníctve, kedy najväčšia ref…

VČERA DOSTALA ZELENÚ KOMPLEXNÁ REFORMA ZDRAVOTNÍCTVA 🏥🧑‍⚕️

Historický míľnik sa udial včera v zdravotníctve, kedy najväčšia reforma za posledných 17 rokov v zdravotníctve bola Národnou radou SR schválená. Reforma nemocníc súvisí s kompletnou reformou zdravotníctva, ktorej spoločným cieľom je viac zachránených ľudských životov na Slovensku a lepšie podmienky na prácu zdravotníkov.

V spolupráci s celým zdravotníckym sektorom pripravujeme ďalšie kroky, ktoré so schválenou reformou nemocníc súvisia.

➡️Časové rámce reformy nemocníc

Do 1.7. 2021 vydáme kategorizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti a na základe toho ku koncu roku 2022 vytvoríme prvú sieť, ktorá následne začne nabiehať reálne v praxi od roku 2024.

➡️ Reforma siete záchrannej zdravotnej služby a urgentnej zdravotnej starostlivosti

V spolupráci s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR v priebehu roku 2022 prijmeme novú sieť záchrannej zdravotnej služby (ZZS) naviazanú na novú optimálnu sieť nemocníc.

Optimálna sieť bude vychádzať z dopytu po zásahoch podľa diagnóz a regiónov, geografického rozloženia staníc ZZS so zohľadnením cestnej siete a infraštruktúry, dostupnosti nemocničných zariadení vhodných typov a zároveň s využitím matematického modelovania a simulácií z reálnych dát.

V roku 2022 príjmeme novú definíciu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorá určí okruh oprávnených užívateľov záchrannej zdravotnej služby.

Cieľom je využitie ZZS práve na opodstatnené zásahy, keď sú pacienti v priamom ohrození života, čím sa zvýši dostupnosť ZZS a efektívne využijú zdroje. Súčasťou týchto reforiem bude aj definícia poskytovania urgentnej starostlivosti v rámci nemocníc v nadväznosti na prijatú optimálnu sieť nemocníc.

➡️Reforma dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti

V súčinnosti s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny predstavíme reformy dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti a dohľadu nad sociálnou starostlivosťou.

Spomenuté reformy sú už rozpracované v rámci medzirezortnej skupiny, pričom jednou z jej hlavných úloh v súvislosti s optimálnou sieťou nemocníc bude zadefinovať potrebu následných, dlhodobých a paliatívnych kapacít. Do prvého kvartálu roku 2023 sa následne očakáva schválenie nového zákona v oblasti dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti.

➡️ Reforma ambulantnej starostlivosti

Súčasťou včera schválenej legislatívy ohľadom reformy nemocníc je aj reforma primárnej ambulantnej starostlivosti. V roku 2022 sa chceme sústrediť na zadefinovanie úlohy primárnej sféry v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom nových koncepcií všeobecného lekárstva. Cieľom je podporiť rozširovanie kompetencií všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast.

V následnom kroku sa chceme sústrediť na špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ktorej potrebu a úlohu prehodnotí v rámci roku 2023.

Do konca roka 2023 ministerstvo zdravotníctva prehodnotí a sfunkční systém DRG.

➡️Riešenie dlhoročného nedostatku zdravotníckeho personálu

Kontinuálne pracujeme na zlepšení situácie s dlhoročným nedostatkom zdravotníckeho personálu. V roku 2022 zjednodušíme a skrátime uznávanie dokladov a kvalifikácií prichádzajúcich zdravotníckych pracovníkov a permanentne etablujeme inštitút odbornej stáže a zavedieme programy na zrýchlenie adaptácie vysokokvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov a ich rodín. Na základe schválenej stratégie ľudských zdrojov, na ktorej ministerstvo už v súčasnosti pracuje, pristúpime ku krokom, ako je reforma vzdelávania, ktorá bude udržiavať a vylepšovať nástroje ako sú motivačné štipendiá, rezidentské štúdia, zasadíme sa tiež o lepšie mzdové podmienky zdravotníckych pracovníkov.

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky on Facebook Zdroj Read More

Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *