📣 MŽP pomáha obciam pri triedení komunálnych odpadov 👏 ℹ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pokračuje v boj…

📣 MŽP pomáha obciam pri triedení komunálnych odpadov 👏

ℹ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pokračuje v boji proti skládkovaniu a v tejto súvislosti poskytne 1️⃣0️⃣ mil. eur na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

➡️ Ministerstvo životného prostredia (MŽP) vyhlási v priebehu novembra výzvu č. 72, v rámci ktorej bude možné žiadať o poskytnutie dotácií predovšetkým na budovanie nových alebo zvyšovanie aktuálnych kapacít už existujúcich zberných dvorov. Žiadatelia môžu použiť financie aj na nákup hnuteľných vecí – zberných nádob, veľkokapacitných kontajnerov na odpady za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov.

🟢Taktiež aj na nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberových vozidiel a iných strojov na zvoz a nakladanie s odpadmi, či zariadení na mechanickú úpravu vybraných vytriedených zložiek komunálnych odpadov.

📣 Žiadateľmi o dotáciu môžu byť: obce a združenia obcí, príspevkové alebo rozpočtové organizácie obcí, právnické osoby v 100 % vlastníctve obce, ktoré sú oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s odpadom. Rovnako tak aj neziskové organizácie v 100 % vlastníctve obce, resp. obcí, poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce a tiež združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce alebo obcí. Oprávnenými žiadateľmi môžu byť aj samosprávy mimo najmenej rozvinutých okresov.

💚👏 MŽP týmto podporuje samosprávy pri triedení tých zložiek komunálnych odpadov, za nakladanie s ktorými zodpovedá obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov v zmysle platnej legislatívy. Výzva nie je určená na podporu zberu biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračného odpadov od prevádzkovateľa kuchyne.

ℹ Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk.

#mzpsr #slovensko #janbudaj #zivotneprostredie #pomoc #podpora #odpady #odpad #komunalnyodpad #triedenie #obce #zdruzenieobci #brko #bioodpad

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook Zdroj Read More

V prípade, že nájdete chybu alebo preklep prosím kontaktujte nás.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *